Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Vyplnením a odoslaním registrácie, ako aj poskytnutím všetkých podkladov, súhlasím so spracovaním týchto údajov a k zaevidovaniu do databázového systému spoločnosti za účelom sprostredkovania práce, v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Uchádzač o prácu súhlasí, aby za účelom sprostredkovania zamestnania poskytla agentúra jeho osobné údaje tretím osobám (prijímateľom údajov), zástupcom potenciálneho zamestnávateľa, partnerským agentúram, alebo priamo zamestnávateľom na Slovensku a v zahraničí.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje o Vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom našich internetových stránok, kanálov sociálnych médií a iných internetových aplikácií; na našich podujatiach; prostredníctvom telefónu a faxu; pri osobnom stretnutí v súvislosti so sprostredkovaním zamestnaní; alebo v súvislosti s interakciami s obchodnými partnermi:

 • • klientmi kontaktných informácií (ako napr. meno, poštová adresa, emailový a telefonický kontakt);
 • • používateľského mena a hesla pri registrácii na našich stránkach;
 • • ďalších informácií, ktoré nám môžete poskytnúť, napr. pri prieskumoch alebo prostredníctvom ikony „Kontaktujte nás“ na našich stránkach.

Navyše, ak ste uchádzač o zamestnanie, uchádzate sa o pracovnú pozíciu alebo si vytvoríte účet, aby ste sa uchádzal(a) o nejakú pracovnú pozíciu, môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • • história zamestnaní a história absolvovaného vzdelania;
 • • úroveň ovládania cudzích jazykov a iné schopnosti a zručnosti súvisiace s prácou;
 • • rodné číslo;
 • • dátum narodenia;
 • • pohlavie;
 • • informácie o bankovom účte;
 • • občianstvo a status pracovného povolenia;
 • • informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích osôb ako referencie);
 • • informácie obsiahnuté vo Vašom životopise (CV), motivačnom liste;
 • • informácie, ktoré poskytnete ohľadom Vašich kariérnych záujmov, a iné informácie o Vašich schopnostiach a zručnostiach, kvalifikácii na prácu.

Ako využívame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje k nasledujúcim účelom spracovania osobných údajov (ako umožňujú miestne právne predpisy):

 • • vytváranie a spravovanie on-line účtov;
 • • spracovanie platieb;
 • • riadenie našich vzťahov s klientmi, obchodnými partnermi;
 • • zasielanie propagačných materiálov, upozornení týkajúcich sa dostupných pracovných pozícií a iných oznámení v súlade s Oznámením o Cookie a reklame Prevádzkovateľa o dátových súboroch cookie a reklame (ktoré je v tomto dokumente obsiahnuté odkazom);
 • • odpovedanie na otázky a žiadosti;
 • • prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane vývoja, zdokonaľovania, analýzy a zlepšovania našich služieb, riadenia našej komunikácie, vykonávania analýz údajov a vykonávania účtovných, audítorských a iných interných funkcií);
 • • ochranu, identifikáciu a snahu predchádzať podvodom a inej nezákonnej činnosti, pohľadávkam a iným záväzkom;
 • • dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, príslušných priemyselných noriem, zmluvných záväzkov a našich pravidiel.

Zákonnosť spracúvania

Prevádzkovateľ môže spracovávať Vaše osobné údaje k určitému oprávnenému obchodnému účelu, ktorým môže byť:

 • • zlepšenie a personalizovanie našich služieb a komunikácie v prospech našich klientov, uchádzačov o zamestnanie a dočasne pridelených zamestnancov;
 • • identifikovanie podvodu a jeho zamedzenie;
 • • zvýšenie bezpečnosti našich sietí a informačných systémov;
 • • lepšie pochopiť spôsob, akým ľudia komunikujú s našimi webovými stránkami;
 • • priamy marketingu;
 • • zasielanie komunikačných správ a oznámení, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať;
 • • určenie účinnosti propagačných kampaní a reklamy;
 • • výkon našich práv voči Vám či našim klientom a obchodným partnerom;
 • • splnenie zmluvných povinností voči našim klientom či obchodným partnerom.

Ako spracúvame a ochraňujeme osobné údaje

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracúvame na účely definované v tomto oznámení a na časové obdobie, ktoré je potrebné len na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili. Rôzne zákony môžu tiež vyžadovať povinnosti, aby sme uchovávali rôzne údaje na rôzne časové obdobia. Dodržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Aby sme zabezpečili primeranú bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, uplatňujeme nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

 • • šifrovanie údajov v tranzite;
 • • silné kontroly overovania používateľa.

Ako dlho uchovávame zhromažďované osobné údaje

V našich systémoch uchovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie na dlhšiu dobu, ako to je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pre ktoré sa tieto údaje ďalej spracovávajú. Toto špecifické obdobie určíme s prihliadnutím na:

 • • nevyhnutnosť uchovávať zhromaždené osobné údaje za účelom ponúknuť a poskytnúť Vami požadované služby;
 • • s cieľom chrániť zákonnosť spracúvania Prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto účeloch;
 • • existenciu špecifických právnych či zmluvných povinností a záväzkov, ktoré spracovanie a súvisiace uchovávanie je nevyhnutné na konkrétne časové obdobie.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tomuto Oznámeniu o ochrane osobných údajov alebo ak chcete uplatňovať svoje práva, napíšte na emailovú adresu:
support (zavináč) gastrohand.com